Doe de test!

Wat is de link tussen luchtverontreiniging en gezondheid?

Thomas, 10 jaar

Door jarenlange inspanningen in Europa is de luchtkwaliteit beter dan jaren geleden, maar toch is de lucht vandaag de dag niet helemaal schoon. De luchtkwaliteit kan nog steeds beter. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat luchtverontreiniging een grote invloed op onze gezondheid heeft. Bij Thomas (10 jaar) werd onlangs een lichte vorm van astma ontdekt. Sindsdien neemt hij uit voorzorg steeds medicatie mee bij zijn favoriete sporten atletiek en skateboarden. Niet alleen bij kinderen, maar ook bij ouderen of mensen die reeds een longaandoening of hart- en vaatziekte hebben kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot verhoogde gezondheidsrisico’s.

Wat is de link tussen luchtverontreiniging en gezondheid?

Onderzoek wijst uit dat luchtverontreiniging een grote invloed heeft op onze gezondheid. Vooral kinderen, ouderen of mensen die reeds een longaandoening of hart- en vaatziekte hebben zijn extra kwetsbaar.

Een levenslange blootstelling aan de huidige concentratie fijn stof in de lucht zorgt ervoor dat onze gemiddelde levensverwachting met een jaar wordt verminderd. Luchtverontreiniging heeft vooral effecten op de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.

Het effect van luchtverontreiniging op het verlies van gezonde levensjaren of de kwaliteit

van leven van de totale bevolking is:

• vergelijkbaar met de gevolgen van overgewicht en weinig bewegen;

• groter dan bij verkeersongevallen en infectieziekten;

• kleiner dan dat van roken, groter dan dat van meeroken.

Let wel: het betreft hier het effect voor de totale bevolking en niet voor een individu.

 Hoe gevaarlijk is luchtverontreiniging? Is àlles in de lucht gevaarlijk?

Luchtverontreiniging bestaat uit een mengsel van stoffen. Niet alle vervuilende stoffen zijn even ongezond. Dit hangt hoofdzakelijk af van de schadelijkheid van de stof, de hoeveelheid waarin de stof voorkomt in de lucht en de tijd dat je hieraan wordt blootgesteld. In de Noordwest-Europese (NWE) regio zorgen vooral fijn stof, stikstofoxiden, roet en ozon voor gezondheidsproblemen. Hoe kleiner de deeltjes zijn hoe dieper ze in de longen terecht komen en hoe schadelijker zij zijn.

Klik hier als je meer wil weten over de gezondheidseffecten van fijn stof, stikstofdioxiden, roet en ozon op de gezondheid.

Is luchtverontreiniging schadelijk voor iedereen?

Hoe langer de blootstelling aan luchtvervuilende stoffen duurt en hoe hoger de concentraties, hoe schadelijker het is voor de gezondheid. Dit geldt voor iedereen. Toch zal niet iedereen even snel gezondheidsklachten krijgen. Dat komt doordat mensen verschillend reageren op luchtverontreiniging en sommige mensen kwetsbaarder zijn. Zo maken we een onderscheid tussen ‘gezonde’ personen en risicogroepen. Het gaat hier dan vooral om kleine kinderen, ouderen, personen met chronische ziekten van de luchtwegen en mensen met hart- en vaatziekten.

 Kan ik ziek worden van of sterven aan luchtverontreiniging?

Langdurig inademen van luchtverontreiniging (een mix van ondermeer fijn stof -inclusief roet- en stikstofoxiden) kan de longfunctie blijvend doen afnemen en luchtwegaandoeningen zoals hoesten en astma veroorzaken of verergeren. Ook hart- en vaatziekten zoals vaatvernauwing, verhoogde bloedstolling, verhoogde hartslag, hartinfarct of beroerte kunnen toenemen. Deze effecten kunnen uiteindelijk leiden tot ziekenhuisopnames en zelfs vroegtijdige sterfte. Ook kortdurende piekblootstellingen aan hoge concentraties fijn stof kunnen leiden tot ernstige luchtweg – of hartaandoeningen.

Close
Wat is de link tussen luchtvervuiling en gezondheid? Wat voor effecten hebben de meest voorkomende luchtvervuilende stoffen in de lucht op onze gezondheid? Thomas legt het uit.
Verplaats de stofdeeltjes op Thomas om hun effect te ontdekken op de gezondheid
NO2
Roet
Fijn stof
Ozon
Close

 • Stikstofdioxide

  Stikstofdioxide is het gas dat ontstaat bij verbranding. Verhoogde concentraties van stikstofdioxide kunnen irritaties van de ogen, keel en neus veroorzaken en doen het aantal astma-aanvallen toenemen

 • Ozon

  Ozon is een gas dat onder invloed van zonlicht gevormd wordt uit stikstofoxiden en koolwaterstoffen. Vooral in de zomer detecteren we hoge concentraties aan ozon in de lucht. Dit kan kortademigheid, irritatie, benauwdheid en duizeligheid veroorzaken.

 • Fijn stof

  Fijn stof is een verzamelnaam voor kleine, met het blote oog onzichtbare, deeltjes die in de lucht zweven. Hoe kleiner de deeltjes zijn, hoe dieper ze in de longen terecht komen. Fijn stof heeft vooral effecten op de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.


 • Roet

  Roet bestaat uit kleine deeltjes die ontstaan bij verbrandingsprocessen. Het wordt soms ook zwarte rook of elementair koolstof genoemd. De concentratie van roet in de lucht hangt samen met luchtwegklachten en een verlaagde longfunctie bij kinderen.